Ενοχή και κουκούλωμα δείχνει το νομοσχέδιο για τις υποκλοπές – Νομιμοποιούν το Predator, ενημερώνουν… σε 3 χρόνια

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει ότι είναι ένοχη και θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μάλιστα, ανοίγει παράθυρο για νόμιμη προμήθεια παράνομων λογισμικών σαν το Predator κάνοντας τις παράνομες υποκλοπές… κανονικότητα.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 13 «Προμήθεια λογισμικών και συσκευών παρακολούθησης από το Δημόσιο» αναφέρεται ότι «με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι επιτρεπτή η σύναψη συμβάσεων εκ μέρους κρατικών δομών για την προμήθεια λογισμικών ή συσκευών παρακολούθησης του άρθρου 370ΣΤ του Ποινικού Κώδικα για την εκπλήρωση των σκοπών τους».

Την ίδια ώρα, ο διοικητής της ΕΥΠ θα επιλέγει ποια λογισμικά είναι παράνομα. Το άρθρο 12 Απαγορευμένα λογισμικά και συσκευές παρακολούθησης – Προσθήκη άρθρου 370ΣΤ ΠΚ αναφέρει τα εξής:

«Στον Ποινικό Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) προστίθεται νέο άρθρο 370ΣΤ ως ακολούθως:« Άρθρο 370ΣΤ1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους τιμωρείται όποιος παράγει, πωλεί, προμηθεύεται προς χρήση, εισάγει, κατέχει, διανέμει ή με άλλο τρόπο διακινεί λογισμικά ή συσκευές παρακολούθησης, δηλαδή με δυνατότητα υποκλοπής, καταγραφής και κάθε είδους άντλησης περιεχομένου ή και δεδομένων επικοινωνίας (κίνησης και θέσης), τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Και η κρίσιμη λεπτομέρεια που διαβάζουμε στο τέλος του άρθρου 4 είναι ότι «στην περίπτωση που αποφασισθεί η ενημέρωση, το καθ’ ου η άρση πρόσωπο ενημερώνεται μόνο για την επιβολή του περιοριστικού μέτρου και για τη διάρκειά του». Με άλλα λόγια, ακόμα και αν εγκριθεί η ενημέρωση του θύματος μετά από τρία χρόνια, η λεξούλα «μόνο» καθιστά σαφές ότι θα μάθει μόνο ότι παρακολουθούνταν και από πότε μέχρι πότε. Όχι δηλαδή τους λόγους της παρακολούθησής του.

Αλλά προσθέστε σε όλα αυτά και το εξής: «Μετά την πάροδο έξι μηνών από την παύση της ισχύος της εισαγγελικής διάταξης για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, το υλικό που αποτυπώθηκε στο σύστημα επισυνδέσεων διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα» και μάλιστα «κατόπιν γραπτής πρότασης της επισπεύδουσας Διεύθυνσης ή Τμήματος και έγκρισης του διοικητή της ΕΥΠ ή του διευθυντή της ΔΑΕΕΒ κατά περίπτωση, μπορεί να διαγραφεί από το σύστημα υλικό που αποτυπώθηκε και πριν τη συμπλήρωση των έξι μηνών, εάν συντρέχει ειδικός λόγος προς τούτο». Αρα ο μεν παρακολουθούμενος θα μπορεί να μάθει ότι παρακολουθήθηκε (ύστερα από απόφαση τριμελούς οργάνου) μετά από τρία χρόνια, αλλά το υλικό της παρακολούθησής του θα έχει διαγραφεί ήδη στους 6 μήνες ή και νωρίτερα.

Related Posts